คณะที่ได้รับทุน และค่าเล่าเรียนโดยประมาณ : ภาคปกติ

รหัส คณะ ค่าเล่าเรียน
รวมเทอม 1/1
(บาท)
ค่าเล่าเรียน
ที่ได้รับการสนับสนุนแล้ว
(บาท)
{{ fee.code }} {{ fee.name }} {{ fee.fee_1 }} {{ fee.fee_2}}
{{ dep.code }} {{ dep.fee_1 }} {{ dep.fee_2 }}

คณะที่ได้รับทุน และค่าเล่าเรียนโดยประมาณ : ภาคบ่าย

รหัส คณะ ค่าเล่าเรียน
รวมเทอม 1/1
(บาท)
ค่าเล่าเรียน
ที่ได้รับการสนับสนุนแล้ว
(บาท)
{{ fee.code }} {{ fee.name }} {{ fee.fee_1 }} {{ fee.fee_2}}
{{ dep.code }} {{ dep.name }} {{ dep.fee_1 }} {{ dep.fee_2 }}

ค่าเล่าเรียนโดยประมาณ : วิทยาลัยนานาชาติจีน

รหัส คณะ ค่าเล่าเรียน
รวมเทอม 1/1
(บาท)
ค่าเล่าเรียน
ที่ได้รับการสนับสนุนแล้ว
(บาท)
{{ fee.code }} {{ fee.name }} {{ fee.fee_1 }} {{ fee.fee_2 }}
{{ dep.code }} {{ dep.name }} {{ dep.fee_1 }} {{ fee.fee_2 }}

ค่าเล่าเรียนโดยประมาณ : หลักสูตรนานาชาติ (รับทุน Bu Global Gen)

รหัส คณะ ค่าเล่าเรียน
รวมเทอม 1/1
(บาท)
ค่าเล่าเรียน
ที่ได้รับการสนับสนุนแล้ว
(บาท)
{{ fee.code }} {{ fee.fee_1 }} {{ fee.fee_2 }}
{{ dep.code }} {{ dep.name }} {{ dep.fee_1 }} {{ fee.fee_2 }}

**เงื่อนไขตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด**

  • ทุนการศึกษานี้จัดสรรให้เฉพาะคณะที่มหาวิทยาลัยกำหนด คลิก
  • ทุนการศึกษานี้ใช้สิทธิ์ได้เฉพาะภาคเรียนที่ 1/1 (เริ่มเรียนเดือนมิถุนายน 61) โดยเป็นทุนการศึกษาสนับสนุน 10,000 บาท ของค่าใช้จ่ายรวมในภาคการศึกษาที่ 1/1
  • ทุนการศึกษานี้ให้เฉพาะผู้สำเร็จการศึกษา หรือนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ ม.6 (หรือเทียบเท่า) และคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2561
  • จ่ายค่าเทอมครั้งต่อไปช่วงเดือน ก.ค.-ส.ค. 61

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

  • สมัครด้วยตัวเองได้ที่ : มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท และวิทยาเขตรังสิต
  • สมัครออนไลน์ได้ที่ : http://admissiononline.bu.ac.th/
  • สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : ฝ่ายรับสมัครนักศึกษา โทร. 02 350 3500 ต่อ 1582-1587 หรือ 02 902 0299 ต่อ 2411-2417
    E-mail: admission@bu.ac.th
  • ติดตามข่าวสารได้ที่ : |