คณะที่ได้รับทุน และค่าเล่าเรียนโดยประมาณ : ภาคปกติ
คณะบัญชี
คณะบัญชี

24,580 บาท

(ค่าเล่าเรียน รวมเทอม 1/1)

14,580 บาท

(ค่าเล่าเรียน ได้รับการสนับสนุนแล้ว)
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ (เลือกสาขาวิชาชั้นปี 2)

24,580 บาท

(ค่าเล่าเรียน รวมเทอม 1/1)

14,580 บาท

(ค่าเล่าเรียน ได้รับการสนับสนุนแล้ว)
สาขาวิชาการตลาด

24,580 บาท

(ค่าเล่าเรียน รวมเทอม 1/1)

14,580 บาท

(ค่าเล่าเรียน ได้รับการสนับสนุนแล้ว)
สาขาวิชาการเงิน

24,580 บาท

(ค่าเล่าเรียน รวมเทอม 1/1)

14,580 บาท

(ค่าเล่าเรียน ได้รับการสนับสนุนแล้ว)
สาขาวิชาการจัดการ

24,580 บาท

(ค่าเล่าเรียน รวมเทอม 1/1)

14,580 บาท

(ค่าเล่าเรียน ได้รับการสนับสนุนแล้ว)
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

24,580 บาท

(ค่าเล่าเรียน รวมเทอม 1/1)

14,580 บาท

(ค่าเล่าเรียน ได้รับการสนับสนุนแล้ว)
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

26,580 บาท

(ค่าเล่าเรียน รวมเทอม 1/1)

16,580 บาท

(ค่าเล่าเรียน ได้รับการสนับสนุนแล้ว)
สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล

24,580 บาท

(ค่าเล่าเรียน รวมเทอม 1/1)

14,580 บาท

(ค่าเล่าเรียน ได้รับการสนับสนุนแล้ว)
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (มุ่งเน้นธุรกิจจีน)

24,580 บาท

(ค่าเล่าเรียน รวมเทอม 1/1)

14,580 บาท

(ค่าเล่าเรียน ได้รับการสนับสนุนแล้ว)
สาขาวิชาการวางแผนการเงินและการลงทุน(เหมาจ่าย)

26,000 บาท

(ค่าเล่าเรียน รวมเทอม 1/1)

16,000 บาท

(ค่าเล่าเรียน ได้รับการสนับสนุนแล้ว)
คณะนิเทศศาสตร์
คณะนิเทศศาสตร์ (เลือกสาขาวิชาชั้นปี 2)

24,880 บาท

(ค่าเล่าเรียน รวมเทอม 1/1)

14,880 บาท

(ค่าเล่าเรียน ได้รับการสนับสนุนแล้ว)
สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์

24,880 บาท

(ค่าเล่าเรียน รวมเทอม 1/1)

14,880 บาท

(ค่าเล่าเรียน ได้รับการสนับสนุนแล้ว)
สาขาวิชาวารสารศาสตร์

24,880 บาท

(ค่าเล่าเรียน รวมเทอม 1/1)

14,880 บาท

(ค่าเล่าเรียน ได้รับการสนับสนุนแล้ว)
สาขาวิชาการโฆษณา

24,880 บาท

(ค่าเล่าเรียน รวมเทอม 1/1)

14,880 บาท

(ค่าเล่าเรียน ได้รับการสนับสนุนแล้ว)
สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

24,880 บาท

(ค่าเล่าเรียน รวมเทอม 1/1)

14,880 บาท

(ค่าเล่าเรียน ได้รับการสนับสนุนแล้ว)
สาขาวิชาศิลปะการแสดง

24,880 บาท

(ค่าเล่าเรียน รวมเทอม 1/1)

14,880 บาท

(ค่าเล่าเรียน ได้รับการสนับสนุนแล้ว)
สาขาวิชาการสื่อสารตรา

24,880 บาท

(ค่าเล่าเรียน รวมเทอม 1/1)

14,880 บาท

(ค่าเล่าเรียน ได้รับการสนับสนุนแล้ว)
สาขาการผลิตอีเว้นท์และการจัดการนิทรรศการและการประชุม

26,380 บาท

(ค่าเล่าเรียน รวมเทอม 1/1)

16,380 บาท

(ค่าเล่าเรียน ได้รับการสนับสนุนแล้ว)
คณะนิติศาสตร์
คณะนิติศาสตร์

22,180 บาท

(ค่าเล่าเรียน รวมเทอม 1/1)

12,180 บาท

(ค่าเล่าเรียน ได้รับการสนับสนุนแล้ว)
คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว
สาขาวิชาภาษาไทย

24,580 บาท

(ค่าเล่าเรียน รวมเทอม 1/1)

14,580 บาท

(ค่าเล่าเรียน ได้รับการสนับสนุนแล้ว)
คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว (เลือกสาขาวิชาชั้นปี 2)

23,980 บาท

(ค่าเล่าเรียน รวมเทอม 1/1)

13,980 บาท

(ค่าเล่าเรียน ได้รับการสนับสนุนแล้ว)
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

24,580 บาท

(ค่าเล่าเรียน รวมเทอม 1/1)

14,580 บาท

(ค่าเล่าเรียน ได้รับการสนับสนุนแล้ว)
สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว การจัดการนิทรรศการและการประชุม

23,980 บาท

(ค่าเล่าเรียน รวมเทอม 1/1)

13,980 บาท

(ค่าเล่าเรียน ได้รับการสนับสนุนแล้ว)
สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม

23,980 บาท

(ค่าเล่าเรียน รวมเทอม 1/1)

13,980 บาท

(ค่าเล่าเรียน ได้รับการสนับสนุนแล้ว)
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสายการบิน

23,980 บาท

(ค่าเล่าเรียน รวมเทอม 1/1)

13,980 บาท

(ค่าเล่าเรียน ได้รับการสนับสนุนแล้ว)
คณะเศรษฐศาสตร์และการลงทุน
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

24,580 บาท

(ค่าเล่าเรียน รวมเทอม 1/1)

14,580 บาท

(ค่าเล่าเรียน ได้รับการสนับสนุนแล้ว)
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

24,580 บาท

(ค่าเล่าเรียน รวมเทอม 1/1)

14,580 บาท

(ค่าเล่าเรียน ได้รับการสนับสนุนแล้ว)
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

24,580 บาท

(ค่าเล่าเรียน รวมเทอม 1/1)

14,580 บาท

(ค่าเล่าเรียน ได้รับการสนับสนุนแล้ว)
สาขาวิชาเกมและสื่อเชิงโต้ตอบ

25,880 บาท

(ค่าเล่าเรียน รวมเทอม 1/1)

15,880 บาท

(ค่าเล่าเรียน ได้รับการสนับสนุนแล้ว)
คณะศิลปกรรมศาสตร์
สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์

26,880 บาท

(ค่าเล่าเรียน รวมเทอม 1/1)

16,880 บาท

(ค่าเล่าเรียน ได้รับการสนับสนุนแล้ว)
สาขาวิชาทัศนศิลป์

27,780 บาท

(ค่าเล่าเรียน รวมเทอม 1/1)

17,780 บาท

(ค่าเล่าเรียน ได้รับการสนับสนุนแล้ว)
สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่น

27,780 บาท

(ค่าเล่าเรียน รวมเทอม 1/1)

17,780 บาท

(ค่าเล่าเรียน ได้รับการสนับสนุนแล้ว)
สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์

27,780 บาท

(ค่าเล่าเรียน รวมเทอม 1/1)

17,780 บาท

(ค่าเล่าเรียน ได้รับการสนับสนุนแล้ว)
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์

24,580 บาท

(ค่าเล่าเรียน รวมเทอม 1/1)

14,580 บาท

(ค่าเล่าเรียน ได้รับการสนับสนุนแล้ว)
สาขาวิชาไฟฟ้า

24,580 บาท

(ค่าเล่าเรียน รวมเทอม 1/1)

14,580 บาท

(ค่าเล่าเรียน ได้รับการสนับสนุนแล้ว)
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์

24,580 บาท

(ค่าเล่าเรียน รวมเทอม 1/1)

14,580 บาท

(ค่าเล่าเรียน ได้รับการสนับสนุนแล้ว)
สาขาวิชาวิศวกรรมมัลติมีเดียและเอ็นเทอร์เทนเมนต์

24,580 บาท

(ค่าเล่าเรียน รวมเทอม 1/1)

14,580 บาท

(ค่าเล่าเรียน ได้รับการสนับสนุนแล้ว)
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม

24,580 บาท

(ค่าเล่าเรียน รวมเทอม 1/1)

14,580 บาท

(ค่าเล่าเรียน ได้รับการสนับสนุนแล้ว)
สาขาวิชาการออกแบบภายใน

24,580 บาท

(ค่าเล่าเรียน รวมเทอม 1/1)

14,580 บาท

(ค่าเล่าเรียน ได้รับการสนับสนุนแล้ว)
คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ
สาขาวิชาการเป็นเจ้าของธุรกิจ (เหมาจ่าย)

57,000 บาท

(ค่าเล่าเรียน รวมเทอม 1/1)
คณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์
สาขาวิชาภาพยนตร์

24,880 บาท

(ค่าเล่าเรียน รวมเทอม 1/1)

14,880 บาท

(ค่าเล่าเรียน ได้รับการสนับสนุนแล้ว)
สาขาสื่อดิจิทัล

25,180 บาท

(ค่าเล่าเรียน รวมเทอม 1/1)

15,180 บาท

(ค่าเล่าเรียน ได้รับการสนับสนุนแล้ว)
คลิก!! สมัครเรียนคณะที่ได้รับทุน และค่าเล่าเรียนโดยประมาณ : ภาคบ่าย
คณะบัญชี
คณะบัญชี

24,580 บาท

(ค่าเล่าเรียน รวมเทอม 1/1)

14,580 บาท

(ค่าเล่าเรียน ได้รับการสนับสนุนแล้ว)
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาการตลาด (ธุรกิจบริการและบันเทิง)

26,580 บาท

(ค่าเล่าเรียน รวมเทอม 1/1)

16,580 บาท

(ค่าเล่าเรียน ได้รับการสนับสนุนแล้ว)
สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

26,580 บาท

(ค่าเล่าเรียน รวมเทอม 1/1)

16,580 บาท

(ค่าเล่าเรียน ได้รับการสนับสนุนแล้ว)
สาขาการจัดการโลจิสติกส์

26,580 บาท

(ค่าเล่าเรียน รวมเทอม 1/1)

16,580 บาท

(ค่าเล่าเรียน ได้รับการสนับสนุนแล้ว)
ค่าเล่าเรียนโดยประมาณ : วิทยาลัยนานาชาติจีน
สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม

29,630 บาท

(ค่าเล่าเรียน รวมเทอม 1/1)

19,630 บาท

(ค่าเล่าเรียน ได้รับการสนับสนุนแล้ว)
สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อธุรกิจระหว่างประเทศ

29,630 บาท

(ค่าเล่าเรียน รวมเทอม 1/1)

19,630 บาท

(ค่าเล่าเรียน ได้รับการสนับสนุนแล้ว)
คลิก!! สมัครเรียน BU Global Gen
  ค่าเล่าเรียนโดยประมาณ : หลักสูตรนานาชาติ (รับทุน Bu Global Gen)  
Marketing Major

84,000 บาท

(ค่าเล่าเรียน รวมเทอม 1/1)

59,000 บาท

(ค่าเล่าเรียน ได้รับการสนับสนุนแล้ว)
Communication Arts Major

90,000 บาท

(ค่าเล่าเรียน รวมเทอม 1/1)

65,000 บาท

(ค่าเล่าเรียน ได้รับการสนับสนุนแล้ว)
Innovative Media Production (Rangsit campus)

62,230 บาท

(ค่าเล่าเรียน รวมเทอม 1/1)

52,230 บาท

(ค่าเล่าเรียน ได้รับการสนับสนุนแล้ว)
Business English Major

84,000 บาท

(ค่าเล่าเรียน รวมเทอม 1/1)

59,000 บาท

(ค่าเล่าเรียน ได้รับการสนับสนุนแล้ว)
International Tourism Management Major

87,000 บาท

(ค่าเล่าเรียน รวมเทอม 1/1)

62,000 บาท

(ค่าเล่าเรียน ได้รับการสนับสนุนแล้ว)
Hotel and Restaurant Management Major (Rangsit campus)

55,730 บาท

(ค่าเล่าเรียน รวมเทอม 1/1)

45,730 บาท

(ค่าเล่าเรียน ได้รับการสนับสนุนแล้ว)
Culinary Arts and Design (Rangsit campus)

62,000 บาท

(ค่าเล่าเรียน รวมเทอม 1/1)

52,000 บาท

(ค่าเล่าเรียน ได้รับการสนับสนุนแล้ว)
Computer Graphics and Multimedia Major

98,000 บาท

(ค่าเล่าเรียน รวมเทอม 1/1)

73,000 บาท

(ค่าเล่าเรียน ได้รับการสนับสนุนแล้ว)
Entrepreneurship

63,000 บาท

(ค่าเล่าเรียน รวมเทอม 1/1)

**เงื่อนไขตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

  1. ทุนการศึกษานี้จัดสรรให้เฉพาะคณะที่มหาวิทยาลัยกำหนด  คลิก!!
  2. ทุนการศึกษานี้ใช้สิทธิ์ได้เฉพาะภาคเรียนที่ 1/1 (เริ่มเรียนเดือนมิถุนายน 62) 
    
โดยเป็นทุนการศึกษาสนับสนุน 10,000 บาท ของค่าใช้จ่ายรวมในภาคการศึกษาที่ 1/1
  3. ทุนการศึกษานี้ให้เฉพาะผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
  4. เป็นนักศึกษาใหม่ รหัส 62 ที่ชำระค่าลงทะเบียนเต็มจำนวน หรือใช้สิทธิ์ชำระ 10,000 บาท

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่

สมัครด้วยตัวเองได้ที่
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท และวิทยาเขตรังสิต
สมัครออนไลน์ได้ที่
BU Admission
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายรับสมัครนักศึกษา โทร. 0 2407 3888 กด 1
E-mail: admission@bu.ac.th
หรือติดตามข่าวสารที่
BangkokUniversity | Bangkok_BU