กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.)

เป็นโครงการที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้รับจากรัฐบาล โดยมีวัตถุประสงค์ สนับสนุนเงินกู้ยืมเพื่อเป็นค่าเล่าเรียน ค่าบำรุงการศึกษา ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่อง กับการศึกษา ค่าครองชีพ (เฉพาะผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์) แก่เยาวชน ที่เลือกเรียนต่อในสาขาที่เป็นความต้องการหลัก และมีความชัดเจนของการผลิตกำลังคนของประเทศ

คุณสมบัติ

 1. เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เข้าศึกษาในชั้นปีที่ 1 เท่านั้น
 2. เป็นนักศึกษาที่เรียนในหลักสูตร/สาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลักและมีความชัดเจนของการผลิตกำลังคนตามที่ สำนักงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษากำหนด โดยไม่มีข้อจำกัดเรื่องรายได้ครอบครัว
 3. ได้เกรดเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ หรือ สายอาชีพ และ อนุปริญญา (ปวส.) ต้องไม่ต่ำกว่า 2.00
 4. สำเนาหลักฐานแสดงถึงการเข้าร่วมโครงการที่มีประโยชน์ต่อสังคมและสาธารณะ (จิตอาสา) ในปีการศึกษาก่อนหน้าที่จะขอกู้ยืม (โครงการฯ ที่ผู้ขอกู้ยืมเข้าร่วม จะต้องไม่เป็นส่วนหนึ่งของผลการเรียนและต้องไม่ได้รับค่าตอบแทนในการเข้าร่วมโครงการฯ) จำนวน 1 กิจกรรม ไม่กำหนดชั่วโมง
 5. ให้กู้เฉพาะคณะ สาขาที่ขาดแคลนตามที่รัฐกำหนด รายละเอียดเพิ่มเติม

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เป็นโครงการที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพได้รับจากรัฐบาล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้กู้ยืมเงินเพื่อเป็นค่าเล่าเรียน ค่าบำรุงการศึกษา ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา ตลอดจนค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการครองชีพระหว่างศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา

คุณสมบัติ

 1. เป็นนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ครอบครัวมีรายได้ไม่เกิน 200,000 บาท ต่อปี
 2. เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกชั้นปี เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 (CUM.GPA.)
 3. มีสำเนาหลักฐานแสดงถึงการเข้าร่วมโครงการที่มีประโยชน์ต่อสังคมและสาธารณะ (จิตอาสา) ในปีการศึกษาก่อนหน้าที่จะขอกู้ยืม (โครงการฯ ที่ผู้ขอกู้ยืมเข้าร่วม จะต้องไม่เป็นส่วนหนึ่งของผลการเรียนและต้องไม่ได้รับค่าตอบแทนในการเข้าร่วมโครงการฯ) จำนวน 1 กิจกรรม ไม่กำหนดชั่วโมง
 4. ต้องมีอายุในขณะที่ขอกู้โดยเมื่อนับรวมกับระยะเวลาปลอดหนี้ 2 ปี และระยะเวลาผ่อนชำระอีก 15 ปีรวมกันแล้วต้องไม่เกิน 60 ปี
 5. สามารถกู้ได้ทุกคณะ ทุกสาขา รายละเอียดเพิ่มเติม

ทุนโครงการนิวเจนอาร์ติสต์ (New Gen Artist)

เป็นทุนโครงการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในโครงการ Innovative Artist Project สำหรับปีการศึกษา 2561 จำนวน 16 คน โดยเริ่มศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1/2561 ในเดือนสิงหาคม 2561

ดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดเพิ่มเติม

คุณสมบัติ

 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ หรือสายอาชีพ หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรองรับวิทยฐานะ หรือ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรอนุปริญญา (ปวส. หรือ อ.ศศ. หรือเทียบเท่า) จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และต้องสำเร็จการศึกษาที่ตรงกับสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพเปิดสอน หรือ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยอื่น หรือสถาบันการศึกษาชั้นสูงอื่นในประเทศหรือต่างประเทศซึ่งสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษารับรอง และต้องการศึกษาในหลักสูตรทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 2. ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างแรงหรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาอื่นเพราะความประพฤติ
 3. เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงหรือขัดขวางต่อการศึกษา
 1. ได้เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75 ทุกภาคการศึกษา หรือมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 ถึงข้อ 5
 2. ผู้รับทุนมีการนำเสนอผลงานสู่สาธารณะทุกปีตามที่โครงการกำหนด เช่น ผลงานร่วมแสดงใน Visual Art Showcase ของภาควิชาฯ การส่งผลงานเข้าประกวดในระดับชาติหรือนานาชาติ หรือการร่วมกันจัดนิทรรศการศิลปะในพื้นที่สาธารณะ เป็นต้น
 3. ทุนการศึกษานี้เป็นทุนที่มหาวิทยาลัยให้ปีต่อปี โดยพิจารณาจากการให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเป็นสำคัญ
 4. ทุกปลายภาคการศึกษา ผู้รับทุนต้องส่ง Portfolio รวบรวมผลงานและส่งรายงานการมีส่วนร่วมทางศิลปะ (Performance Report) เช่น การไปดูงานนิทรรศการ หรือร่วมกิจกรรมทางศิลปะอื่นๆ ต่ออาจารย์ผู้ดูแลนักศึกษาทุนและคณะกรรมการดูแลนักศึกษาทุน
 5. ผู้รับทุนต้องมีศักยภาพในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่มีคุณภาพดีอย่างน้อยรวม 4 ชิ้น เพื่อตอบแทนให้กับผู้ให้ทุนสนับสนุน โดยเป็นผลงานในโครงการทัศนศิลป์และผลงานอื่นๆ ระหว่างการศึกษา
 6. ผู้รับทุนต้องพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของตัวเองอย่างสม่ำเสมอ ให้สามารถสื่อสารกับชาวต่างชาติได้ดี

หลักฐานการสมัคร

 1. ใบสมัครคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษา โครงการทุน VA Scholarship: Innovative Artist Project (ดาวน์โหลดใบสมัคร หรือขอรับ ณ สถานที่สมัคร)
 2. สำเนาหลักฐานการศึกษา ที่แสดงว่าสำเร็จการศึกษา หรือเทียบเท่าจากกระทรวงศึกษาธิการ
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 5. ดาวน์โหลดเอกสารการสมัคร

กำหนดการรับสมัคร

วันรับสมัคร : บัดนี้ – 20 เมษายน 2561
ประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : วันอังคารที่ 24 เมษายน 2561
สอบสัมภาษณ์และ Workshop : วันเสาร์ที่ 28 เมษายน 2561
ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ : วันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม 2561
ดาวน์โหลดรายละเอียด

ทุนประกายเพชร

เป็นทุนการศึกษาที่มอบให้แก่นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศที่มีความสามารถโดดเด่น ทั้งทางด้านวิชาการ ด้านกิจการในระดับชาติ และมีความประพฤติดี โดยเปิดโอกาสให้เยาวชนเหล่านี้ ได้ศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา เพื่อพัฒนาคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ จำนวน 10 ทุน

รายละเอียดทุน

 • 1. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6)
 • 2. มีผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา เฉลี่ยสะสม 3.50 ขึ้นไป
 • **ในกรณีที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง 3.50 แต่ไม่ต่ำกว่า 3.00 และมีความสามารถโดดเด่นทาง ด้านวิชาการเป็นที่ประจักษ์ ระดับชาติ หรือนานาชาติ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการทุนประกายเพชร

เงื่อนไข

 1. ทุกคณะและสาขาวิชา ยกเว้น การสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ และหลักสูตรภาคพิเศษ
 2. ได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าประกันอุบัติเหตุ ตามหลักสูตร
 3. สนับสนุนค่าใช้จ่ายรายเดือน เป็นจำนวนเงินเดือนละ 6,500 บาท
 4. สนับสนุนค่าอุปกรณ์การเรียน เป็นจำนวนเงินปีละ 5,000 บาท
 5. ผลการเรียนขณะที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ต้องมีคะแนนเฉลี่ยทุกภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 3.00 และสอบผ่านทุกวิชา

หลักฐานการสมัคร

 1. สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (รบ.1)
 2. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
 3. หนังสือรับรองความประพฤติและหนังสือรับรองผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม
 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง)

กำหนดการรับสมัคร

วันรับสมัคร : วันอังคารที่ 10 ตุลาคม ถึง
วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2560
ประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : 7 ธันวาคม 2560
สอบสัมภาษณ์ : 14 ธันวาคม 2560
ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ : 18 ธันวาคม 2560
ลงทะเบียน : ศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2560
(ที่ฝ่ายรับสมัคร อาคาร A8 ชั้น 2 วิทยาเขตรังสิต)

ทุนโครงการสร้างผู้ประกอบการวัยรุ่น

เป็นทุนที่มหาวิทยาลัยมอบให้กับนักศึกษาที่มีผลงานความสามารถพิเศษด้านผู้ประกอบการริเริ่มธุรกิจด้วยตนเอง และดำเนินการมาแล้ว 2 ปีมีแบรนด์ของตนเอง และมีความคิดสร้างสรรค์แตกต่างโดดเด่น โดยเป็นผู้ที่มีธุรกิจของตนเอง หรือ ต่อยอดธุรกิจครอบครัว หรือ มีความมุ่งมั่น และมีเป้าหมายที่จะเป็นเจ้าของธุรกิจ

คุณสมบัติ

 1. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00
 2. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6) หรือเทียบเท่า
 3. เป็นผู้ที่มีธุรกิจของตนเอง หรือ ต่อยอดธุรกิจครอบครัว หรือ มีความมุ่งมั่น และมีเป้าหมายที่จะเป็นเจ้าของธุรกิจ

เงื่อนไข

 1. เฉพาะคณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและบริหารกิจการ
 2. ได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียน และค่าธรรมเนียมการศึกษาตามหลักสูตร แต่ไม่รวมค่าประกันอุบัติเหตุตามที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บปีละ 1 ครั้ง
 3. ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือย้ายคณะสาขาวิชาที่ได้รับทุนการศึกษา

หลักฐานการสมัคร

 1. สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (รบ.1)
 2. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ที่มีข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับความมุ่งมั่น ที่จะเป็นเจ้าของธุรกิจ
 3. หนังสือรับรองความประพฤติและหนังสือรับรองผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม
 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง)
 6. ดาวน์โหลดเอกสารการสมัคร

กำหนดการรับสมัคร

วันรับสมัคร : วันนี้ ถึง 20 เม.ย
ประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 27 เม.ย 2561
สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 4 พ.ค 2561
ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ : วันที่ 11 พ.ค 2561

ทุน BU Creative

มอบให้แก่นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศ และนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ ที่มีความคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ และเป็นผู้ที่มีความประพฤติดี ทุนการศึกษานี้ เน้นการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และศักยภาพของบุคคลในความคิดริเริ่มสิ่งใหม่ๆ ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม จำนวน 50 ทุน

คุณสมบัติ

 1. กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายทั้งสายสามัญ และสายอาชีพ
 2. คะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายทั้งสายสามัญและสายอาชีพ ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป และมีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ที่แสดงถึงความสามารถโดดเด่นทางด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เป็นที่ประจักษ์
 3. กรณีเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยกรุงเทพปัจจุบัน ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 โดยต้องนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ เมื่อผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการทุน BU CREATIVE จะได้รับการยกเว้นเฉพาะค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตรที่เหลืออยู่

เงื่อนไข

 1. ทุกคณะและสาขาวิชา ยกเว้น หลักสูตรสองภาษา และหลักสูตรภาคพิเศษ
 2. ได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิต+ค่าห้องปฏิบัติการ โดยนักศึกษาจะต้องชำระค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมต่างๆ และอื่นๆเอง
 3. เมื่อได้รับทุน ต้องรักษาเกรดในขณะศึกษา ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ไม่ต่ำกว่า 2.00

หลักฐานการสมัคร

 1. มีเกรดเฉลี่ยสะสมมัธยมปลาย (ม.4 - ม.6) เกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป
 2. แฟ้มผลงานที่แสดงความคิดสร้างสรรค์ของตัวเอง
 3. เรียงความยาว 1 หน้ากระดาษ a4 เรื่องที่ตนเองมีความสนใจ หรืออยากสร้างสรรค์มากที่สุด
 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

กำหนดการรับสมัคร

วันรับสมัคร : วันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2560 ถึง
วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : 8 มีนาคม 2561
สอบสัมภาษณ์ : 15 มีนาคม 2561
ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ : 23 มีนาคม 2561
ลงทะเบียน : 30 มีนาคม 2561
(ที่ฝ่ายรับสมัคร อาคาร A8 ชั้น 2 วิทยาเขตรังสิต)

ทุน BUCA Talent

มอบให้แก่นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าที่มีใจรักและมีทักษะที่โดดเด้นด้านด้านนิเทศศาสตร์

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจ BUCA Talent

คุณสมบัติ

 1. ศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายทั้งสายสามัญ และสายอาชีพ
 2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป

เงื่อนไข

 1. เฉพาะคณะนิเทศศาสตร์
 2. เป็นทุนที่ได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิต+ค่าห้องปฏิบัติการ โดยนักศึกษาจะต้องชำระค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมต่างๆ และค่าอื่นๆ เอง
 3. ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือย้ายคณะสาขาวิชาที่ได้รับทุนการศึกษา
 4. คะแนนเฉลี่ยสะสมระหว่างศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพไม่ต่ำกว่า 2.00 เมื่อสิ้นปีการศึกษา

กติการการรับสมัคร

 1. ผลิตคลิปแนะนำตัว ความยาวไม่เกิน 2 นาที โดยไม่จำกัดรูปแบบการนำเสนอ
 2. ในคลิปวิดีโอจะต้องมีเนื้อหาดังนี้
  - แนะนำตัวเอง
  - บอกหรือแสดงความสามารถพิเศษที่จะแสดงให้เห็นถึงทักษะที่โดดเด่น- ทำไมถึงอยากเรียนคณะนิเทศศาสตร์
 3. ดาวน์โหลดใบบสมัครได้ที่ ดาวโหลดใบสมัคร
 4. ส่งคลิปวิดีโอและใบสมัคร และแนบรูปถ่ายขนาด 4x6 นิ้ว (เห็นหน้าชัดเจน)
 5. ส่งมาที่โครงการ BUCA Talent คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
  เลขที่ 9/1 หมู่ 5 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

หมดเขตรับสมัคร

รายละเอียดทุนนักกีฬาดีเด่น

มหาวิทยาลัยกรุงเทพมีนโยบายส่งเสริม และสนับสนุนด้านกิจกรรมกีฬา โดยการเปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษาที่มีความสามารถด้านกีฬาระดับชาติ เยาวชนทีมชาติ นักเรียนอาเซียน นักเรียนไทย กีฬาแห่งชาติและกีฬาเยาวชนแห่งชาติเข้าศึกษาต่อทั้งระดับปริญญาตรี และปริญญาโท

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

คุณสมบัติ

 1. ระดับปริญญาตรี เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 2. เป็นนักเรียน นักศึกษาที่มีผลงานความสามาถพิเศษด้านกีฬา ในระดับชาติ เยาวชนทีมชาติ นักเรียนอาเซียน นักเรียนไทย กีฬาแห่งชาติ และกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ฯลฯ
 3. เป็นนักกีฬาที่เคยเข้าร่วมกีฬาชนิดหรือประเภทต่างๆ ที่จัดโดยสมาคมกีฬา หรือการกีฬาแห่งประเทศไทย

เงื่อนไข

 1. ทุกคณะและสาขาวิชา
 2. รับการยกเว้นค่าหน่วยกิตและค่าห้องปฏิบัติการกภาคการศึกษาของปีการศึกษาที่ได้รับทุนแต่ต้องชำระค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ตามระเบียบ
 3. นักกีฬาโครงการฯ ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนทีมชาติไทย เข้าร่วมการแข่งขันในรายการต่างๆ มหาวิทยาลัยจะมอบเงินสนับสนุนแก่นักศึกษาที่ทำชื่อเสียงให้กับประเทศชาติ และมหาวิทยาลัย
 4. ชนิดกีฬาฟุตบอล ฟุตซอล บาสเกตบอลชาย วอลเลย์บอลชายและหญิง ไม่สามารถรับได้เนื่องจากเต็มโควต้า
 5. -->
 6. กำหนดการทดสอบความารถสารถด้านกีฬา รายละเอียด

หลักฐานการสมัคร

 1. สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (รบ.1)
 2. หนังสือรับรองความประพฤติและหนังสือรับรองผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม
 3. แฟ้่มสะสมผลงาน (ถ้ามี)
 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง)
 6. ดาวน์โหลดใบบสมัครได้ที่ ดาวโหลดใบสมัคร

วิทยาเขตกล้วยน้ำไท

ที่อยู่ : 119 ถนนพระราม 4 เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ : 0 2350 3500 ต่อ 1599, 1569

วิทยาเขตรังสิต

ที่อยู่ : 9/1 หมู่ 5 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง ปทุมธานี 12120

โทรศัพท์ : 0 2902 0299 ต่อ 2588, 2599

กำหนดการรับสมัคร