ตารางค่าเล่าเรียน - มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

กองทุนฯ ที่กู้ยืมได้ ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ค่าใช้จ่าย
ตลอดหลักสูตร
- ค่าเล่าเรียนเทอม 1/1
ค่าเล่าเรียนเทอม 1/2
ค่าเล่าเรียนเทอม 2 ภาคฤดูร้อน ค่าเล่าเรียนเทอม 1 ค่าเล่าเรียนเทอม 2 ภาคฤดูร้อน - - - (ส่วนลด บาท)
* - * - * - - - - - -
(ส่วนลด บาท) - - (ส่วนลด บาท) - (ส่วนลด บาท) - (ส่วนลด บาท) - (ส่วนลด บาท) - (ส่วนลด บาท) - (ส่วนลด บาท)
ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4
ค่าเล่าเรียนเทอม 1 ค่าเล่าเรียนเทอม 2 ภาคฤดูร้อน ค่าเล่าเรียนเทอม 1 ค่าเล่าเรียนเทอม 2 ภาคฤดูร้อน
- - - - - -
- (ส่วนลด บาท) - (ส่วนลด บาท) - (ส่วนลด บาท) - (ส่วนลด บาท) - (ส่วนลด บาท) - (ส่วนลด บาท)
ชั้นปีที่ 5
ค่าเล่าเรียนเทอม 1 ค่าเล่าเรียนเทอม 2 ภาคฤดูร้อน
- - -
- (ส่วนลด บาท) - (ส่วนลด บาท) - (ส่วนลด บาท)